Skip to main content
 • Informacja o agencie ubezpieczeniowym

Informacja o agencie ubezpieczeniowym

„Informacja Banku Spółdzielczego w Namysłowie o dystrybucji ubezpieczeń” wydawana na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2486, z późn. zm.)

Informacja o firmie, pod którą wykonywana jest działalność agencyjna, adres siedziby oraz czy jest agentem ubezpieczeniowym albo agentem oferującym ubezpieczenia uzupełniające.

 1. Firma pod którą wykonywana jest działalność agencyjna: Bank Spółdzielczy w Namysłowie
 2. Adres siedziby: Plac Wolności 12, 46-100 Namysłów
 3. Bank Spółdzielczy w Namysłowie jest agentem ubezpieczeniowym.


Informacja o firmach zakładów ubezpieczeń, na rzecz których Bank Spółdzielczy w Namysłowie wykonuje działalność agencyjną

 1. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
 2. Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
 3. UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
 4. UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
 5. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group


Informacja o numerze wpisu do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych (dalej: RAU) prowadzoną przez Komisję Nadzoru Finansowego.

 1. Numer wpisu do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych: 11234445/A
 2. Adres strony internetowej, na której rejestr jest dostępny: https://rpu.knf.gov.pl/search/agent/
 3. Sposób sprawdzenia wpisu do RAU: W celu sprawdzenia wpisu należy na podanej w pkt 2 stronie internetowej wybrać opcję „Szukaj agenta” następnie w oknie wyszukiwarki należy wypełnić co najmniej 2 pola np. wpisując numer wpisu tj. 11234445/A oraz firmę pod którą wykonywana jest działalność agencyjna tj. Bank Spółdzielczy w Namysłowie.

Numer agenta – oznacza 8-cyfrowy numer nadany po wpisaniu do rejestru agentów ubezpieczeniowych zakończony „/A”;

Nazwa agenta – oznacza nazwę przedsiębiorcy (lub część nazwy) zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowym Rejestrem Sądowym;

Imię – oznacza imię przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną;

Nazwisko – oznacza nazwisko przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną;

Numer wpisu do rejestru KRS – oznacza dziesięciocyfrowy numer wpisu Agenta do rejestru KRS;

Numer Identyfikacji Podatkowej – oznacza Numer Identyfikacji Podatkowej agenta;

Numer PESEL – oznacza numer PESEL przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną;

Miejscowość – oznacza miejscowość, w której dany przedsiębiorca ma siedzibę;

Ulica – oznacza ulicę, na której znajduje się siedziba Agenta ubezpieczeniowego (nie należy podawać al., ul. itp.).

 

Informacja o charakterze wynagrodzenia otrzymywanego w związku z proponowanym zawarciem umowy ubezpieczenia (w szczególności: 1) honorarium płacone bezpośrednio przez klienta, 2) prowizja dowolnego rodzaju uwzględniona w kwocie składki ubezpieczeniowej, 3) inny rodzaj wynagrodzenia, 4) wynagrodzenie stanowiące połączenie rodzajów wynagrodzenia wymienionych w pkt 1-3)


Z tytułu wykonywania czynności agencyjnych Bank otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne. W zależności od osiągnięcia wskaźników określonych w umowie agencyjnej, lub innych porozumień zawartych z zakładem ubezpieczeń, uprawniony jest do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia prowizyjnego i/lub rzeczowego. Koszty powyższego wynagrodzenia uwzględnione zostały w składce ubezpieczeniowej. Z tytułu wykonywania czynności agencyjnych nie pobiera honorarium od klienta.

Informacja o możliwości złożenia reklamacji, wniesienia skargi oraz pozasądowego rozwiązywania sporów


I. Klient ma możliwość złożenia reklamacji, wniesienia skargi oraz pozasądowego rozwiązywania sporów. Szczegółowe informacje dotyczące postepowania reklamacyjnego, skargowego zostały uregulowane Ogólnych/Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia oraz Porozumieniu Reklamacyjnym w zakresie związanym z ochroną ubezpieczeniową i rozpatrywane są zgodnie z procedurą obowiązującą we właściwym towarzystwie ubezpieczeń.

II. Reklamacje w zakresie niezwiązanym z ochroną ubezpieczeniową rozpatrywane są zgodnie z „Regulaminem przyjmowania, rozpatrywania reklamacji skarg i wniosków w Banku Spółdzielczym w Namysłowie”. Regulamin dostępny jest w placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku.

III. Skargi - W przypadku nieuwzględnienia roszczeń klienta w trybie postępowania reklamacyjnego, klient ma możliwość wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego.

IV. Pozasądowego rozwiazywania sporów - Rzecznik Finansowy jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1823, z późn. zm.). Zasady postępowania uregulowane są w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2270, z późn. zm.).

Dodatkowe informacje o agencie


Bank Spółdzielczy w Namysłowie nie posiada akcji oraz udziałów Zakładów Ubezpieczeń uprawiających co najmniej 10% głosów na walnym zgromadzeniu albo zgromadzeniu wspólników. 

 

PEŁNOMOCNICTWA

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

Znajdziesz nas też tutaj

Bank Spółdzielczy w Namysłowie Plac Wolności 12, 46-100 Namysłów, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Opolu VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000014004, NIP 752-000-02-40 REGON 000504479, Kod SWIFT POLUPLPR