Skip to main content
 • O BANKU

O Banku

Historia


Bank Spółdzielczy w Namysłowie działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Powiat Namysłów gdzie mieści się Centrala Banku leży w dolinie rzeki Widawy w północno – zachodniej części województwa opolskiego, 56 km od Opola i 60 km od Wrocławia.

Bank Spółdzielczy w Namysłowie jest bankiem uniwersalnym świadczącym kompleksowe usługi klientom detalicznym, rolnikom indywidualnym, małym i średnim przedsiębiorcom oraz instytucjom samorządowym.

Bank Spółdzielczy w Namysłowie posiada sieć placówek oraz Centralę Banku przy ul. Plac Wolności 12, Oddziały w: Namysłowie, Byczynie, Branicach, Domaszowicach, Kluczborku, Lasowicach Małych, Niemodlinie, Pokoju, Sycowie, Świerczowie, Filie w Tułowicach i Wołczynie, Punkty Obsługi Klienta w Lasowicach Wielkich, Namysłowie i Wilkowie.

 

Udziały członkowskie

ZOSTAŃ NASZYM UDZIAŁOWCEM

Członkiem Banku może zostać zarówno osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych jak i osoba prawna.
Nasza społeczność spółdzielcza liczy ponad 13 tys. członków banku. O przyjęciu w poczet członków Banku Spółdzielczego decyduje Zarząd, podejmując w tym przedmiocie uchwałę w terminie jednego miesiąca od daty złożenia pisemnej deklaracji. O uchwale Zarządu zainteresowany powiadamiany jest na piśmie w ciągu dwóch tygodni od dnia jej podjęcia.

 

JAK ZOSTAĆ CZŁONKIEM

Odwiedzając jedną z placówek banku wystarczy złożyć deklarację członkowską w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Deklaracja zawiera imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania, a jeżeli przystępujący jest osobą prawną – jej nazwę i siedzibę oraz ilość zadeklarowanych udziałów.

 

Po złożeniu deklaracji pozostaje tylko wpłacenie wpisowego i zadeklarowanych udziałów:

 • Członek Banku Spółdzielczego będący osobą fizyczną jest zobowiązany wpłacić wpisowe w kwocie 100,00 zł. (słownie złotych: sto) oraz zadeklarować i wpłacić co najmniej jeden udział (1) – udział obowiązkowy. Wysokość jednego udziału wynosi 12,00 zł. (słownie złotych: dwanaście 00/100).
 • Członek Banku Spółdzielczego będący osobą prawną jest zobowiązany wpłacić wpisowe w kwocie 100,00 zł. (słownie złotych: sto) oraz zadeklarować i wpłacić nie mniej niż 10 udziałów. Wysokość jednego udziału wynosi 12,00 zł. (słownie złotych: dwanaście 00/100).

PRAWA CZŁONKÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAMYSŁOWIE
Członkowie mają prawo:

 • brać udział w Zebraniach Przedstawicieli i Zebraniach Grup Członkowskich,
 • wybierać i być wybieranym do organów Banku Spółdzielczego,
 • otrzymać odpis statutu i regulaminów,
 • do zapoznawania się z uchwałami organów Banku Spółdzielczego, protokołami obrad organów Banku Spółdzielczego, protokołami lustracji, rocznymi sprawozdaniami finansowymi, umowami zawieranymi przez Bank Spółdzielczy z osobami trzecimi,
 • uczestniczyć w podziale nadwyżki bilansowej w formie oprocentowania kwot wpłaconych na udziały,
 • do zgłaszania wniosków z działalności Banku Spółdzielczego i żądania informacji o sposobie ich załatwienia.

Wszyscy członkowie mają równe prawa bez względu na ilość posiadanych udziałów.

Członkostwo ustaje na skutek:

 • wystąpienia za wypowiedzeniem,
 • wykreślenia z rejestru członków,
 • wykluczenia,
 • śmierci członka lub ustania osoby prawnej będącej członkiem.

Informacje dodatkowe

Zarys historyczny

Rok 2000 był dla Banku Spółdzielczego w Namysłowie rokiem jubileuszowym, w którym Bank obchodził 50 – lecie swego istnienia.

 •  1950

Zebranie założycielskie

W dniu 06.08.1950r. odbyło się Zebranie Zgromadzenia Założycielskiego Spółdzielni pod nazwą „GMINNA KASA SPÓŁDZIELCZA” w Namysłowie. W zebraniu uczestniczyło 59 osób. Na pierwszym posiedzeniu przyjęto:


a) Statut Gminnej Kasy Spółdzielczej w Namysłowie
Organami Kasy zgodnie ze Statutem GKS były:

 • Walne Zgromadzenie,
 • Zarząd,
 • Komisja Rewizyjna.


„Gminna Kasa Spółdzielcza w Namysłowie z odpowiedzialnością udziałami” zarejestrowana przez Sąd Okręgowy w Opolu w dniu 22 września 1950r.
Siedzibą Kasy było miasto Namysłów a terenem działania gminy: Głuszyna, Michalice, Wilków, Smarchowice Wielkie, Strzelce i Namysłów.

b) Wybrano:

Zarząd Spółdzielni:
1. Nowacki Roman - Przewodniczący Zarządu - Namysłów
2. Klim Piotr - Członek Zarządu - Ligotka
3. Władyka Marian - Członek Zarządu - Namysłów

Zastępców Członków Zarządu:
1. Ciepiela Edward - Objazda
2. Biliński Jan - Smarchowice

Komisję Rewizyjną:
1. Suszyński Stanisław - Smarchowice Wlk.
2. Kaczmarzyk Władysław - Strzelce
3. Bachowski Bronisław - Michalice
4. Stodółka Stefan - Głuszyna
5. Zimoch Wacław - Smarchowice

 •  1954

W dniu 12.12.1954 r. Uchwałą Walnego Zgromadzenia GKS w Namysłowie połączono: GKS w Dąbowie z GKS w Namysłowie, z tym że spółdzielnią przejmującą była GKS w Namysłowie. (Postanowienie Sądu Powiatowego w Opolu z 13.01.1955 r.)

 •  1956

Nowa nazwa "Kasa Spółdzielcza"

W dniu 17.06.1956 r. Uchwałą Walnego Zgromadzenia GKS w Namysłowie uchwalono nowy Statut, zgodnie z którym Spółdzielnia otrzymała nową nazwę „Kasa Spółdzielcza” (Postanowienie Sądu Powiatowego w Opolu z 05.07.1956 r.). Terenem działalności zostały gromady: Bąkowice, Biestrzykowice, Bukowie, Bukowa Śląska, Domaszowice, Głuszyna, Ligota Książęca, Minkowskie, Świerczów, Starościn, Strzelce, Smarchowice Wlk., Wilków, Włochy oraz miasto Namysłów.

 •  1962

W dniu 11.03.1962 r. Uchwałą Walnego Zgromadzenia Kasy Spółdzielczej następuje zmiana nazwy na Bank Spółdzielczy. (Postanowienie Sądu Powiatowego w Opolu z dnia 08.06.1962r.).

 •  1967

W dniu 12.03.1967 r. Uchwałą Zebrania Przedstawicieli dokonano zmian w statucie Banku – zwiększając teren działalności o teren gromady Świerczów. (Postanowienie Sądu Powiatowego w Opolu z dn. 07.09.1967 r.)

 • 1970

W dniu 03.03.1970 r. Uchwałą Zebrania Przedstawicieli BS w Namysłowie dokonano połączenia z Ludowym Bankiem Spółdzielczym w Bukowie Śląskiej – zwiększono teren działalności Spółdzielni o gromady Kamienna i Kowalowice. (Postanowienie Sądu Powiatowego w Opolu z dn. 12.11.1970 r.)

 •  1973

W dniu 20.03.1973 r. Uchwałą Zebrania Przedstawicieli dokonano zmian w Statucie.Terenem działalności Spółdzielni zostały gminy: Domaszowice, Kowalowice, Ligota Książęca, Namysłów, Świerczów, Wilków i miasto Namysłów.

 •  1983

Liczne zmiany organizacyjne

W wyniku licznych zmian organizacyjnych dokonywanych w spółdzielczości jak też w podziale administracyjnym kraju z chwilą uchwalenia przez Zebranie Przedstawicieli w dniu 30.03.1983 r. Statutu Banku, terenem działalności Spółdzielni było: gmina Namysłów, Domaszowice, Świerczów i Wilków w województwie opolskim. (Postanowienie Sądu Rejonowego w Opolu z dnia 13.03.1984 r.). Bank przenosi swoją siedzibę z ul. Wojska Polskiego 7 na ul. Plac Wolności 8.

 •  1992

Do dnia 01.12.1992 r. Bank Spółdzielczy w Namysłowie zrzeszony był w Banku Gospodarki Żywnościowej, będącym bankiem państwowo – spółdzielczym.

Od 02.12.1992 r. do 14.05.1997 r. Bank Spółdzielczy w Namysłowie zrzeszony był w Gospodarczym Banku Południowo – Zachodnim S.A. we Wrocławiu.

 •  1997

Od 15.05.1997 r. do 26.03.2002 r. – Bank Spółdzielczy w Namysłowie zrzeszony był w Dolnośląskim Banku Regionalnym S.A. we Wrocławiu.

W dniu 15.07.1997 r. Bank Spółdzielczy w Namysłowie został przyjęty w poczet członków Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie.

 •  1998

Połączenie z BS w Niemodlinie, BS w Pokoju, BS w Byczynie, BS w Lasowicach Małych

W dniu 30.11.1998 r. została podjęta Uchwała Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli BS w Namysłowie w sprawie połączenia się niżej wymienionych banków z Bankiem Spółdzielczym w Namysłowie: BS w Niemodlinie, BS w Pokoju, BS w Byczynie, BS w Lasowicach Małych oraz przyjęto jednolity tekst Statutu BS w Namysłowie sporządzony w formie aktu notarialnego w związku z połączeniem się ww. banków.

 •  1999

Połączenie pięciu Banków Spółdzielczych (BS w Namysłowie, BS w Niemodlinie, BS w Pokoju, BS w Byczynie, BS w Lasowicach Małych)

W dniu 01.01.1999 r. nastąpiło połączenie pięciu Banków Spółdzielczych (BS w Namysłowie, BS w Niemodlinie, BS w Pokoju, BS w Byczynie, BS w Lasowicach Małych), w wyniku czego powstał Bank Spółdzielczy, który połączył wieloletni dorobek spółdzielców bankowych, ich doświadczenia oraz potencjał organizacyjny, Bank którego celem jest dobrze służyć swoim klientom, opolskiej wsi i ich rolnikom.

 •  2001

W dniu 05.09.2001 r. Bank Spółdzielczy w Namysłowie uruchomił nową placówkę Filię w Sycowie.

 •  2002

Od dnia 27.03.2002 r. Bank Spółdzielczy w Namysłowie zrzeszony jest w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

 •  2004

Budynek Oddziału w Byczynie wygrał edycję konkursu "Mister Architektury Opolszczyzny za lata 2003-2004" organizowanego przez Odzdział Wojewódzki SARP i Urząd Marszałkowski przy współudziale Wojewody.

 •  2005

W roku 2005 r. Bank Spółdzielczy w Namysłowie uruchomił działalność bankową w dwóch nowych placówkach od 02.03.2005 r. Oddział z siedzibą w Kluczborku, od 08.03.2005 r. Filię z siedzibą w Wołczynie.

 •  2007

W roku 2007 r. Bank rozszerzył swoją działalność na terenie miasta Sycowa i gminy Lasowice otwierając w tych lokalizacjach dodatkowo punkty obsługi klienta.

W dniu 11.01.2007 r. Opolska Izba Gospodarcza przyznała Bankowi Spółdzielczemu w Namysłowie Srebrny Laur Umiejętności i Kompetencji 2006 w kategorii "Instytucja Finansowa".

 •  2008

W roku 2008 r. Bank Spółdzielczy w Namysłowie otrzymał od Fundacji Dzieciom "Zdążyc z pomocą" CERTYFIKAT DOBROCZYNNOŚCI za znaczącą pomoc przy realizacji programu "Zdążyć z pomocą".

Dnia 11.04.2008 r. odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanej placówki Banku w Lasowicach Małych.

Dnia 01.07.2008 r. przekształcono Filię Banku w Sycowie w Oddzdział Banku.

 •  2009

Przyjęcie zaleceń od Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Dnia 06.04.2009 r. Bank Spółdzielczy w Namysłowie przyjął do stosowania zalecane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny "Zasady dobrej praktyki banków w zakresie informowania o przynależności do obowiązkowego systemu gwarantowania" oraz "Zasady dobrej praktyki banków w zakresie informowania klientów o swojej sytuacji ekonomiczno-finansowej".

Dnia 10.08.2009 r. uruchomiono nową, kolejną placówkę Banku- Filię w Praszce przy Palcu Grunwaldzkim 26 (Centrum Kolisko).

Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie "Najdynamiczniejszy Bank Spółdzielczy 2009"

Dnia 15.10.2009 r. na Konferencji lokalnego Biznesu Śląska w Katowicach Bank Spółdzielczy w Namysłowie został wyróżniony w ogólnopolskim konkursie "Najdynamiczniejszy Bank Spółdzielczy 2009 ". Bank został również laureatem pierwszej edycji konkursu "Bank Przyjazny Biznesowi 2009" oraz otrzymał statuetki "Złoty Gepard 2009 roku" za dynamikę i "Tęczę Kart dla Banku Przyjaznego Biznesowi 2009".

Dnia 09.12.2009r. w Domu Literatury w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia Nominacji do Nagrody "Orzeł Agrobiznesu".

Kapituła Programu Liderzy Społecznej Odpowiedzialności Dobra Firma 2009 pod patronatem Instytutu Filozofii Socjologii Polskiej Akademii Nauk wraz z organizatorem Forum Biznesu przyznała Bankowi Spółdzielczemu w Namysłowie tytuł Lidera Społecznej Odpowiedzialności "Dobra Firma 2009".

 •  2010

Rok 2010 jest dla Banku Spółdzielczego rokiem jubileuszowym, w którym Bank obchodzi 60-lecie swojego istnienia.

Dnia 30.03.2010 r. Bank Spółdzielczy w Namysłowie otrzymał tytuł "Orła Agrobiznesu 2010 r." za sukces rynkowy i aktywne wspieranie rolników z terenu swojego działania. Patronat honorowy nad tą nagrodą sprawuje Pani Ewa Kierzkowska, wicemarszałek Sejmu RP.

Dnia 21.05.2010 r. Bank Spółdzielczy w Namysłowie został odznaczony tytułem "Solidny Pracodawca 2009" w kategorii ogólnopolskiej. Jest to jeden z najbardziej prestiżowych ogólnopolskich projektów w dziedzinie zarządzania personelem.

Bank Spółdzielczy w Namysłowie jako jedyny spośród banków Spółdzielczych w Polsce otrzymał 02.12.2010 r. tytuł "Solidny Pracodawca Bankowości Spółdzielczej 2009" w kategorii branżowej.

 •  2011

Dnia 10.01.2011 r. Opolska Izba Gospodarcza oraz Kapituła Konkursu przyznała dla Banku Spółdzielczego w Namysłowie Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii "Instytucja Finansowa" za innowacyjne i nowoczesne produkty bankowe.

Dnia 28.01.2011 r. Bank Spółdzielczy w Namysłowie otrzymał tytuł Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców przyznany przez Krajowa Izbę Gospodarczą i Polsko-Amerykańską Fundację Doradztwa dla Małych Przedsiębiorstw.

W dniu 29 marca 2011 r. Bank Spółdzielczy w Namysłowie otrzymał nagrodę Orzeł Agrobiznesu Grand Prix pod honorowym patronatem Wicemarszałek Sejmu RP Ewy Kierzkowskiej. Bank Spółdzielczy w Namysłowie jest trzecią instytucją finansową uhonorowaną tą nagrodą w 10-letniej historii Kapituły.

 •  2012

Połączenie Banku Spółdzielczego w Branicach z Bankiem Spółdzielczym w Namysłowie

Dnia 01 stycznia 2012 r. dokonano procesu połączenia Banku Spółdzielczego w Branicach z Bankiem Spółdzielczym w Namysłowie, gdzie bankiem przejmującym jest Bank Spółdzielczy w Namysłowie. Bank Spółdzielczy w Branicach z dniem 1 stycznia 2012 roku stał się Oddziałem Banku Spółdzielczego w Namysłowie. Bank Spółdzielczy w Namysłowie stał się następcą prawnym i przejął wszystkie prawa i obowiązki Banku Spółdzielczego w Branicach.

 •  2016

Od 1 kwietnia 2016 r. powołano nowy skład Zarządu Banku: Dorota Niewiadomska – prezes Zarządu, Grzegorz Zubek – zastępca prezesa do spraw handlowych, Stanisław Szajda – zastępca prezesa do spraw finansowo-księgowych, Jaromir Bieniek – członek Zarządu do spraw wsparcia procesów biznesowych, Bogdan Cegielski – członek Zarządu do spraw bezpieczeństwa i informatyki.

 •  2017

Skład Zarządu Banku Spółdzielczego w Namysłowie

Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Namysłowie na posiedzeniu w dniu 18.10.2017 r. powołała: Bogdana Cegielskiego na stanowisko zastępcy prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Namysłowie do spraw wsparcia, Grzegorza Zubka na stanowisko zastępcy prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Namysłowie do spraw finansowo - księgowych, Jaromira Bieńka na stanowisko zastępcy prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Namysłowie do spraw handlowych.

Znajdziesz nas też tutaj

Bank Spółdzielczy w Namysłowie Plac Wolności 12, 46-100 Namysłów, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Opolu VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000014004, NIP 752-000-02-40 REGON 000504479, Kod SWIFT POLUPLPR